Καταστατικό του Συλλόγου Ελικωνίων επαρχίας Λιβαδειάς

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου που εδρεύει στην Λιβαδειά με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΙΚΩΝΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ»

– – – – – – – –

Οι καταγόμενοι  από τον Ελικώνα Λεβαδείας και κάτοικοι  της Επαρχίας Λεβαδείας Βοιωτίας ιδρύουμε Σωματείο που διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού

Άρθρο 1ο

ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:  Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Λεβάδεια.

Άρθρο 2ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Η επωνυμία του Σωματείου είναι «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΙΚΩΝΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ».

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Σκοπός του Σωματείου  είναι η συνένωση των Ελικωνίων   που κατοικούν στην επαρχία Λεβαδείας, η ανάπτυξη μεταξύ τους πνεύματος αλληλεγγύης και αισθήματος κοινότητας, η μελέτη, προβολή και  προώθηση για επίλυση των προβλημάτων που τους απασχολούν και η αλληλοβοήθεια των μελών, ως και η ανάπτυξη και προβολή του χωριού με την δημιουργία γιορταστικών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Την εκπλήρωση του σκοπού του θα επιδιώξει το Σωματείο με κάθε νόμιμο μέσο  και ιδιαίτερα με την επικοινωνία των μελών μεταξύ των, την διαφώτισή τους, την υποβολή στις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες και Αρχές κάθε νομίμου και δικαίου αιτήματος των μελών του, την οργάνωση διαλέξεων, συνεστιάσεων, εκδρομών, γιορτών κ.λ.π.

Ο σκοπός του Συλλόγου να αποβλέπει στην πολιτιστική επιμόρφωση όχι μόνο των μελών του αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ: Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα. Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι αυτοί που κατάγονται από τον Ελικώνα και κατοικούν μόνιμα στην Επαρχία Λιβαδειάς ανεξαρτήτως φύλου και θρησκεύματος. Μπορούν επίσης να είναι τακτικά μέλη του Σωματείου και αυτοί που κατοικούν ακόμη μόνιμα στον Ελικώνα. Η  ιδιότητα των μελών αποκτάται  με την εγγραφή του μέλους στο Μητρώο μελών του Σωματείου, που γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου σ’ αυτό. Μέχρι την εκλογή  του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου  η εγγραφή των μελών γίνεται με απόφαση της Προσωρινής Διοίκησης, στην οποία απευθύνεται και η σχετική αίτηση. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα πρόσωπα εκείνα, που βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο την ευόδωση του σκοπού  του σωματείου, δεν έχουν όμως τα προσόντα για απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους τούτου.

Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται σε ιδιαίτερο βιβλίο και όχι στο Μητρώο μελών του Σωματείου.  Στην αίτηση εγγραφής σαν τακτικού μέλους του Σωματείου, πρέπει να γράφεται απαραίτητα εκτός από τα ατομικά του στοιχεία  και η ακριβής διεύθυνση της κατοικίας του.

Άρθρο 5ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ: Όλα τα μέλη του σωματείου, τακτικά και επίτιμα, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σ’ όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες. Τα επίτιμα όμως μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου πρέπει κατά την εγγραφή τους να καταβάλλουν πεντακόσιες (500) δραχμές  σαν δικαίωμα εγγραφής, κάθε μήνα δε πενήντα (50) δραχμές σαν μηνιαία συνδρομή.  Τα ποσά αυτά  μπορούν ν’ αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6ο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ: Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί ν’ αποχωρήσει οποτεδήποτε μετά από έγγραφη  αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο  και τον διαγράφει απ’ το  Μητρώο μελών του Σωματείου. Κάθε μέλος που αποχωρεί οικειοθελώς απ’ το Σωματείο δεν έχει καμία αξίωση κατ’ αυτού.

Άρθρο 7ο

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ: Κάθε μέλος του Σωματείου αποβάλλεται και διαγράφεται  από το Μητρώο μελών του Σωματείου στις εξής περιπτώσεις: α) Αν καθυστερεί επί 6μηνο την μηνιάτικη συνδρομή του, β) Αν η διαγωγή του θίγει την αξιοπρέπεια  του Σωματείου ή οι πράξεις του αντιβαίνουν στο σκοπό τούτου.  γ) Αν χάσει τα προσόντα που απαιτούνται  για την εγγραφή του στο Σωματείο και δ) Αν το απαιτήσει σχετικός νόμος. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να γίνει προσφυγή του διαγραμμένου στη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το λόγο αυτό έκτακτα από το Διοικητικό Συμβούλιο και εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να καλέσει το υπό διαγραφή μέλος για ν’ απολογηθεί, προφορικά ή γραπτά  και ποτέ δεν μπορεί να παρθεί απόφαση για διαγραφή μέλους του Σωματείου πριν περάσουν πέντε (5) ημέρες από την πρόσκληση του για απολογία. Για τη διαγραφή μέλους του Σωματείου λόγω καθυστερήσεως της μηνιάτικης συνδρομής απαιτείται, εκτός των άνω, να αποδεικνύεται εγγράφως, ότι το μέλος τούτο ειδοποιήθηκε δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τελειώσει το τρίμηνο, να καταβάλλει τις μηνιάτικες συνδρομές του. Κατά την συζήτηση της προσφυγής του, το διαγραμμένο μέλος μπορεί να παρουσιασθεί στη Γενική Συνέλευση και να υπερασπισθεί τον εαυτό του, ειδοποιούμενος γι’ αυτό υποχρεωτικά απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 8ο

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Πόροι του Σωματείου είναι κυρίως το  δικαίωμα εγγραφής και η μηνιάτικη συνδρομή των τακτικών μελών του, εκτός όμως αυτών και κάθε άλλο έσοδο από έκτακτες εισφορές, καθώς και κάθε οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή που περιέχεται στο Σωματείο και μάλιστα δωρεά, κληροδοσία, κληρονομία κ.λ.π.

Άρθρο 9ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Το Σωματείο διοικείται  από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Ο τρόπος που γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής ρυθμίζεται παρακάτω με ειδικό άρθρο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. μπορεί να υπερβαίνει τη διετία.  Όταν περάσει η διετής θητεία το Διοικητικό Συμβούλιο εκπίπτει αυτοδικαίως, κάθε δε πράξη και ενέργεια αυτού που γίνεται μετά το τέλος της θητείας του  είναι απόλυτα και αυτοδίκαια άκυρη. Το Δ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του συνεδριάζει και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Η εκλογή γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του, οι αποφάσεις δε, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά την εβδομάδα σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από το Δ.Σ., έκτακτα δε μόνο μετά από  πρόσκληση του Προέδρου ή αν το ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία θα γράφουν  οπωσδήποτε και τα προς συζήτηση θέματα. Τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται σε κάθε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο προ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο. Στην περίπτωση που την σύγκληση του Δ.Σ. αιτούνται μέλη αυτού, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τούτο μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες το αργότερο από την υποβολή σ’ αυτό της σχετικής αίτησης.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικών ή εκτάκτων, υπογράφονται αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης ή το αργότερο την επομένη μέρα, αφού προηγούμενα αναγνωσθούν. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις χάνει το αξίωμά του με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος κατά σειρά επιτυχίας.

Κατά της αποφάσεως αυτής επιτρέπεται προσφυγή στη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του. Μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση, κατά την οποία δεν ήταν  παρόντα ή παρευρισκόμενα διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά.

Άρθρο 10ο

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει  και ενεργεί για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν το Σωματείο εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας συγκαλούν  τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, διαχειρίζεται το Δ.Σ. την περιουσία του Σωματείου και συντάσσει τον ………………  ……………….. απαραίτητη για την ευόδωση του σκοπού του Σωματείου, καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό κ.λ.π.

Άρθρο 11ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής ή Αστυνομικής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και σε κάθε εκδήλωση ή ενέργεια του Σωματείου. Συγκαλεί και διευθύνει  τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, υπογράφει μαζί με τον Ταμία τις αποδείξεις εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών, μαζί δε με τον Γενικό Γραμματέα  κάθε άλλο έγγραφο του Σωματείου και φροντίζει για την εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 12ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλα γενικά τα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 13ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: Ο Γενικός Γραμματέας  τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., το Μητρώο  των μελών του Σωματείου, το βιβλίο πρωτοκόλλου, είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και φυλάσσει την σφραγίδα και το Αρχείο του Σωματείου. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Σωματείου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζεται απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ: Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των συνδρομών και του δικαιώματος εγγραφής των μελών του Σωματείου και ενεργεί τις πληρωμές των δαπανών, υπογράφων με το Πρόεδρο και τον Γραμματέα τις αντίστοιχες αποδείξεις και εντάλματα. Καταθέτει στο Υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στη Λιβαδειά τα μετρητά του Σωματείου και κρατάει ένα ποσόν για την αντιμετώπιση των προσφάτων δαπανών, που το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. Η ανάληψη των καταθέσεων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.. Υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε τρίμηνο έκθεση της οικονομικής κατάστασης του Σωματείου και τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία Ταμείου. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 15ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου αποτελεί το ανώτατο όργανο αυτού και αποφασίζει  για κάθε θέμα που δεν ανάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Άρθρο 16ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται  τακτικά  μεν μια φορά το χρόνο το μήνα Ιανουάριο, έκτακτα δε μετά από απόφαση  του Δ.Σ. ή αν το ζητήσει  το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά εντάξει και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών του Σωματείου με αίτηση  του που υποβάλλεται στο Δ.Σ. και στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται  στην περίπτωση αυτή υποχρεωτικά απ’ το Δ.Σ. μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση  αδράνειας του Δ.Σ. η  Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά το τέλος του δεκαπενθημέρου αυτοδίκαια για ν’ αποφασίσει  επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

Τα μέλη του Σωματείου καλούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες όταν είναι έκτακτη. Η πρόσκληση είναι ατομική και γράφονται σ’ αυτή  το έτος, ο τόπος, η ημερομηνία η ώρα της συνέλευσης, τα προς συζήτηση  θέματα, αν η Συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτη, αν είναι πρώτη, δεύτερη κ.λ.π. και ο αριθμός των μελών που απαιτείται για την απαρτία  αυτής.

Εκτός των θεμάτων που γράφονται στην πρόσκληση, οποιοδήποτε θέμα προταθεί  από μέλος της Γενικής Συνέλευσης για συζήτηση, γίνεται δεκτό αν το εγκρίνει το 51% των μελών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 17ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Η  Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει κανονικά, όταν παρευρίσκεται το μισό και ένας (1/2 και 1) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακά εντάξει. Αν δεν υπάρχει απαρτία γίνεται και πάλι  μετά από δέκα πέντε (15) ημέρες χωρίς νέα πρόσκληση των μελών. Βρίσκεται  δε σε απαρτία οσαδήποτε μέλη  εκ των ταμειακά εντάξει και εχόντων δικαίωμα ψήφου παρευρίσκονται.

Άρθρο 18ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Η Γενική Συνέλευση σε κάθε συνεδρίασή της εκλέγει  Πρόεδρο και Γραμματέα και 3 ψηφολέκτες. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται απ’ το Γραμματέα πρακτικά, που υπογράφονται απ’ τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής, όταν δε κωλύονται ή αρνούνται τούτοι, υπογράφονται απ’ τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.

Άρθρο 19ο

ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η  Γενική Συνέλευση  εποπτεύει και ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά  το Σωματείο και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Στην ετήσια Γενική τακτική  Συνέλευση το Δ.Σ. με τον Πρόεδρο και τον Ταμία αυτού υποβάλλει το προϋπολογισμό του επομένου οικονομικού έτους για έγκριση. Εκλέγει κάθε δύο χρόνια το νέο Δ.Σ. του Σωματείου, στη Γ.Σ. δε το απερχόμενο Δ.Σ. υποβάλλει έκθεση αυτών που έγιναν και έκθεση οικονομικής διαχειρίσεως και ζητά την έγκριση τους και απαλλαγή από κάθε ευθύνη. Έχει τα δικαιώματα και παύει το Δ.Σ. ή μέλος αυτού όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος και ιδιαίτερα λόγω βαρειάς παραβάσεως των καθηκόντων.

Άρθρο 20ο

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται  με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών της. Για να παρθεί όμως απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού, διάλυση του Σωματείου και παύση του Δ.Σ. ή μέλους τούτου απαιτείται να παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά μέλη απ’ τα ταμειακά εντάξει  και εχόντων δικαίωμα ψήφου μέλη του Σωματείου και να ψηφίσουν υπέρ αυτής τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) αυτών. Για να παρθεί απόφαση για αλλαγή του σκοπού του Σωματείου απαιτείται ομοφωνία όλων των μελών  που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακά εντάξει. Η συμφωνία των απόντων που δεν μπορεί ο αριθμός τους να υπερβαίνει το  εν τρίτο (1/3) του συνόλου, μπορεί να δοθεί γραπτά με οποιοδήποτε τρόπο και ιδιαίτερα με επιστολή τηλεγράφημα κ.λ.π.. Ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες, τροποποίηση του καταστατικού, διάλυση του Σωματείου ή παύση του Δ.Σ. ή μέλους αυτού γίνεται πάντοτε μυστικά.

Άρθρο 21ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ: Κάθε δεύτερο χρόνο στη Γενική Συνέλευση  διεξάγονται  αρχαιρεσίες για την ανάδειξη  νέου Δ.Σ. και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. Δικαίωμα να εκλέγουν  και να εκλέγονται έχουν μόνο τα ταμειακά εντάξει μέλη  του Σωματείου και αφού έχουν γραφτεί στο Μητρώο μελών του Σωματείου εξ (6) τουλάχιστον μήνες πριν απ’ την μέρα  ή για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή, πρέπει να παραδώσουν σχετική αίτηση  στον Πρόεδρο του Δ.Σ. το αργότερο πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες απ’ τη μέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Το ίδιο ισχύει  και σε περίπτωση επανάληψης της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο. Με βάση τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ετοιμάζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με απόλυτη αλφαβητική σειρά των υποψηφίων, χωριστά για το Δ.Σ. τους υποψηφίους και χωριστά για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Αρχικά γράφονται  τα ονόματα για το Διοικητικό Συμβούλιο με την ένδειξη  πάνω από τα ονόματα «ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ», ακολούθως δε τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή με την ένδειξη πάνω από τα ονόματα «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ». Τα ψηφοδέλτια αυτά παραδίδει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στον Πρόεδρο της Γ.Σ. τη μέρα των αρχαιρεσιών και πριν αρχίσει η ψηφοφορία. Ο  Πρόεδρος της Γ.Σ. μονογράφει και σφραγίζει με την σφραγίδα του Σωματείου τα ψηφοδέλτια και κατόπιν τα διανέμει στους ψηφοφόρους. Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται από τους ψηφοφόρους μέσα σε αδιαφανείς φακέλους  που τους δίνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα ψηφοδέλτια, οι φάκελοι δε φέρουν μόνο τη σφραγίδα του Σωματείου. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν τη μονογραφή του Προέδρου και τη  σφραγίδα του Σωματείου και φάκελοι που δεν έχουν την σφραγίδα του Σωματείου είναι άκυρα. Η ψηφοφορία γίνεται από τις 10 π.μ. μέχρι 4 μ.μ.. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να  βάλει στα ψηφοδέλτια ένδεκα (11)  σταυρούς προτίμησης κατά ανώτατο όριο για τους υποψηφίους του Δ.Σ. και τρεις (3) για τους υποψηφίους της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοδέλτια στα οποία υπάρχουν σταυροί προτίμησης περισσότεροι  απ’ όσους επιτρέπεται είναι άκυρα.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγεται η κάλπη και γίνεται η διαλογή των ψήφων. Εκλεγμένοι θεωρούνται αυτοί που συγκέντρωσαν  κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε κάθε  περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφισαν. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και τα αποτελέσματα συντάσσονται πρακτικά που υπογράφονται  απ’ τον Πρόεδρο  και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και απ’ τους ψηφολέκτες. Η αίτηση των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται  από βεβαίωση του Ταμία του Δ.Σ. ότι ο υποψήφιος είναι ταμειακά εντάξει και βεβαίωση απ’ το Γραμματέα  ότι έχει γραφτεί στο μητρώο μελών του Σωματείου πριν από εξ (6) τουλάχιστον απ’ τη μέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 22ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Κατά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη Δ.Σ. εκλέγεται ταυτόχρονα με τον τρόπο  που ορίζεται στο προηγούμενο  άρθρο και Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, της οποίας η θητεία  είναι επίσης για δύο χρόνια.

Άρθρο 23ο

ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Η Εξελεγκτική  Επιτροπή ασχολείται κύρια με τον  έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης του Σωματείου και τον τρόπο διαχείρισης της περιουσίας από το Δ.Σ.. Ο οικονομικός έλεγχος μπορεί να γίνει  απ’ την Ε.Ε. οποτεδήποτε, υπάρχουν δε στη διάθεσή της τα βιβλία του Σωματείου  που τηρούνται απ’ τον Ταμία του Δ.Σ.. Κάθε δέκα πέντε  μέρες η Ε.Ε. μπορεί να λάβει γνώση και κάθε άλλου βιβλίου που τηρείται από το Δ.Σ. (όπως το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. κ.λ.π.). Η Ε.Ε. όμως δεν έχει το δικαίωμα να κάνει υποδείξεις στο Δ.Σ. το οποίο λογοδοτεί στη Γ.Σ. των μελών του. Η Ε.Ε. τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο, όπου σημειώνεται κάθε ενέργεια αυτής και είναι υποχρεωμένη να το έχει στη διάθεσή της Γ.Σ. σε κάθε συνεδρίαση.

Άρθρο 24ο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κάθε μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. που για οποιοδήποτε λόγο χάνει το αξίωμα του, αντικαθίσταται  με απόφαση του Δ.Σ. απ’ τον πρώτο επιλαχόντα κατά σειρά επιτυχίας.

Άρθρο 25ο

ΕΠΑΝΕΓΓΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Μέλη του Σωματείου που διαγράφτηκαν σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού αυτού μπορούν να ξαναγραφτούν με απόφαση του Δ.Σ. μετά από αίτησή τους και αφού δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους διαγράφτηκαν.

Άρθρο 26ο

ΣΦΡΑΦΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει κυκλικά την επωνυμία του Σωματείου και στο μέσο το έτος της ίδρυσης του. Κάθε έγγραφο για να είναι έγκυρο πρέπει να σφραγίζεται  με την σφραγίδα του Σωματείου.

Άρθρο 27ο

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Το Σωματείο γιορτάζει την 10η του Μάη, γιορτή του Αγίου Νικολάου του Νέου.

Άρθρο 28ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: Κάθε ασάφεια στην ερμηνεία του Καταστατικού και ότι δεν προβλέπεται απ’ αυτό, ρυθμίζεται από την Γενική Συνέλευση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του νόμου περί Σωματείων.

Άρθρο 29ο

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η περιουσία του πηγαίνει σε Φιλανθρωπικό Ίδρυμα εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει αλλιώς.

Άρθρο 30ο

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 30 άρθρα συνολικά, συζητήθηκε και ψηφίστηκε την 8ην Ιουνίου 1975 από τους ιδρυτές και αναγνωρίστηκε με την  υπ’ αριθμόν 45/79 απόφαση του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Λεβαδείας και ακολούθως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 11/81 απόφαση του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Λεβαδείας. Με την υπ’ αριθμόν 28/7-3-1994 απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου εγκρίθηκε ομόφωνα σε νόμιμη απαρτία από τα μέλη που είχαν δικαίωμα ψήφου  σαν ταμειακά εντάξει νέα τροποποίηση.

Προτάσεις τροποποίησης καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου που εδρεύει στην Λιβαδειά με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΙΚΩΝΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ»

– – – – – – – –

Οι καταγόμενοι  από τον Ελικώνα Λιβαδειάς  και κάτοικοι  της Επαρχίας Λιβαδειάς Βοιωτίας ιδρύουμε Σωματείο που διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού

Άρθρο 1ο

ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:  Έδρα του Σωματείου ορίζεται  (η Λεβάδεια), ο Δήμος Λεβαδέων και συγκεκριμένα του «Μουσείο Αγροτικής Κληρονομιάς» που  βρίσκεται στον οικισμό Ελικώνας.

Άρθρο 2ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Η επωνυμία του Σωματείου είναι «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΙΚΩΝΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ».

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Σκοπός του Σωματείου  είναι η συνένωση των Ελικωνίων   που κατοικούν στην επαρχία Λεβαδείας, η ανάπτυξη μεταξύ τους πνεύματος αλληλεγγύης και αισθήματος κοινότητας, η μελέτη, προβολή και  προώθηση για επίλυση των προβλημάτων που τους απασχολούν και η αλληλοβοήθεια των μελών, ως και η ανάπτυξη και προβολή του χωριού με την δημιουργία γιορταστικών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.  Την εκπλήρωση του σκοπού του θα επιδιώξει το Σωματείο με κάθε νόμιμο μέσο  και ιδιαίτερα με την επικοινωνία των μελών μεταξύ των, την διαφώτισή τους, την υποβολή στις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες και Αρχές κάθε νομίμου και δικαίου αιτήματος των μελών του, την οργάνωση διαλέξεων, συνεστιάσεων, εκδρομών, γιορτών κ.λ.π.

Ο σκοπός του Συλλόγου να αποβλέπει στην πολιτιστική επιμόρφωση όχι μόνο των μελών του αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Σκοπός του Σωματείου είναι επίσης η ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής στην περιοχή του Ελικώνα, ανάδειξη των αξιοθέατων με την δημιουργία διαδρομών (πεζοπορικών, ποδηλατικών), σημάνσεις, καταφύγια, παρατηρητήρια,  θέσεις θέας, καθώς και μέσω της προβολής της περιοχής με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, με αναπλάσεις χώρων κ.λπ..

Άρθρο 4ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ: Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα. Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι αυτοί που κατάγονται από τον Ελικώνα  καθώς και φίλοι των Ελικωνίων (και κατοικούν μόνιμα στην Επαρχία Λιβαδειάς) ανεξαρτήτως φύλου και θρησκεύματος. Μπορούν επίσης να είναι τακτικά μέλη του Σωματείου και αυτοί που κατοικούν ακόμη μόνιμα στον Ελικώνα. Η  ιδιότητα των μελών αποκτάται  με την εγγραφή του μέλους στο Μητρώο μελών του Σωματείου, που γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου σ’ αυτό. Μέχρι την εκλογή  του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου  η εγγραφή των μελών γίνεται με απόφαση της Προσωρινής Διοίκησης, στην οποία απευθύνεται και η σχετική αίτηση. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα πρόσωπα εκείνα, που βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο την ευόδωση του σκοπού  του σωματείου, (δεν έχουν όμως τα προσόντα για απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους τούτου.)

Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται σε ιδιαίτερο βιβλίο και όχι στο Μητρώο μελών του Σωματείου.  Στην αίτηση εγγραφής σαν τακτικού μέλους του Σωματείου, πρέπει να γράφεται απαραίτητα εκτός από τα ατομικά του στοιχεία  και η ακριβής διεύθυνση της κατοικίας του.

Άρθρο 5ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ: Όλα τα μέλη του σωματείου, τακτικά και επίτιμα, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σ’ όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες. Τα επίτιμα όμως μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου πρέπει κατά την εγγραφή τους να καταβάλλουν  πέντε ευρώ (5 €) (πεντακόσιες (500) δραχμές)  σαν δικαίωμα εγγραφής,  και πέντε ευρώ (5 €) κατ’ έτος ως ετήσια συνδρομή, (κάθε μήνα δε πενήντα (50) δραχμές σαν μηνιαία συνδρομή.  Τα ποσά αυτά  μπορούν ν’ αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6ο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ: Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί ν’ αποχωρήσει οποτεδήποτε μετά από έγγραφη  αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο  και τον διαγράφει απ’ το  Μητρώο μελών του Σωματείου. Κάθε μέλος που αποχωρεί οικειοθελώς απ’ το Σωματείο δεν έχει καμία αξίωση κατ’ αυτού.

Άρθρο 7ο

ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ: Κάθε μέλος του Σωματείου αποβάλλεται και διαγράφεται  από το Μητρώο μελών του Σωματείου στις εξής περιπτώσεις: α) Αν καθυστερεί επί διετία (2ετη) την ετήσια (6μηνο την μηνιάτικη συνδρομή του, β) Αν η διαγωγή του θίγει την αξιοπρέπεια  του Σωματείου ή οι πράξεις του αντιβαίνουν στο σκοπό τούτου.  γ) (Αν χάσει τα προσόντα που απαιτούνται  για την εγγραφή του στο Σωματείο και δ))  Αν το απαιτήσει σχετικός νόμος. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να γίνει προσφυγή του διαγραμμένου στη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το λόγο αυτό έκτακτα από το Διοικητικό Συμβούλιο και εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να καλέσει το υπό διαγραφή μέλος για ν’ απολογηθεί, προφορικά ή γραπτά  και ποτέ δεν μπορεί να παρθεί απόφαση για διαγραφή μέλους του Σωματείου πριν περάσουν πέντε (5) ημέρες από την πρόσκληση του για απολογία. Για τη διαγραφή μέλους του Σωματείου λόγω καθυστερήσεως της ετήσιας (μηνιάτικης) συνδρομής απαιτείται, εκτός των άνω, να αποδεικνύεται εγγράφως, ότι το μέλος τούτο ειδοποιήθηκε δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τελειώσει η διετία (το τρίμηνο), να καταβάλλει τις ετήσιες (μηνιάτικες) συνδρομές του. Κατά την συζήτηση της προσφυγής του, το διαγραμμένο μέλος μπορεί να παρουσιασθεί στη Γενική Συνέλευση και να υπερασπισθεί τον εαυτό του, ειδοποιούμενος γι’ αυτό υποχρεωτικά απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 8ο

Το Σωματείο δύναται να δημιουργεί τμήματα δραστηριοτήτων τα οποία λειτουργούν υπό την σκέπη του. Στα τμήματα αυτά μπορούν να μετέχουν μέλη ή και μη μέλη του σωματείου. Για τα τμήματα αυτά ως προς την λειτουργία τους και ως προς τις δράσεις τους θα απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. καθώς επίσης και  για τα οικονομικά θέματα του τμήματος αρμοδιότητα θα έχει αποκλειστικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσοι μετέχουν θα επιβαρύνονται με μηνιαία συνδρομή, σε περίπτωση που υπάρχουν παρεχόμενες υπηρεσίες η οποία θα είναι ανταποδοτική. Για την συνδρομή θα αποφασίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καλύπτονται τα έξοδα των παρεχομένων υπηρεσιών.  Το ποσό των συνδρομών αυτών ενισχύει το ταμείο του σωματείου και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη των παρεχομένων υπηρεσιών. Θα δύνανται όμως τα μέλη εκάστου τμήματος να καταβάλλουν οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση των τρεχόντων λειτουργικών μικροεξόδων του τμήματός τους.

Άρθρο 9ο        (8ο)

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Πόροι του Σωματείου είναι κυρίως το  δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια (μηνιάτικη) συνδρομή των τακτικών μελών του και η μηνιαία συνδρομή που δίνεται από τα μέλη  των τμημάτων που θα δημιουργηθούν. Εκτός όμως αυτών και κάθε άλλο έσοδο από έκτακτες εισφορές, καθώς και κάθε οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή που περιέχεται στο Σωματείο και μάλιστα δωρεά, κληροδοσία, κληρονομία, επιχορήγηση κ.λ.π

Άρθρο  10ο (9ο)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Το Σωματείο διοικείται  από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Ο τρόπος που γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής ρυθμίζεται παρακάτω με ειδικό άρθρο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. μπορεί να υπερβαίνει τη διετία.  Όταν περάσει η διετής θητεία το Διοικητικό Συμβούλιο εκπίπτει αυτοδικαίως, κάθε δε πράξη και ενέργεια αυτού που γίνεται μετά το τέλος της θητείας του  είναι απόλυτα και αυτοδίκαια άκυρη. Το Δ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του συνεδριάζει και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Η εκλογή γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του, οι αποφάσεις δε, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά την εβδομάδα σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από το Δ.Σ., έκτακτα δε μόνο μετά από  πρόσκληση του Προέδρου ή αν το ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία θα γράφουν  οπωσδήποτε και τα προς συζήτηση θέματα. Τα μέλη του Δ.Σ. καλούνται σε κάθε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο προ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο ακόμη και με email. Στην περίπτωση που την σύγκληση του Δ.Σ. αιτούνται μέλη αυτού, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τούτο μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες το αργότερο από την υποβολή σ’ αυτό της σχετικής αίτησης.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικών ή εκτάκτων, υπογράφονται αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης ή το αργότερο την επομένη μέρα, αφού προηγούμενα αναγνωσθούν. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις χάνει το αξίωμά του με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος κατά σειρά επιτυχίας.

Κατά της αποφάσεως αυτής επιτρέπεται προσφυγή στη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του. Μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση, κατά την οποία δεν ήταν  παρόντα ή παρευρισκόμενα διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά.

Άρθρο 11o (10ο)

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει  και ενεργεί για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν το Σωματείο εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας συγκαλούν  τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, διαχειρίζεται το Δ.Σ. την περιουσία του Σωματείου και συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό  ……………….. απαραίτητη για την ευόδωση του σκοπού του Σωματείου, καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό κ.λ.π.

Άρθρο 12ο   (11ο)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής ή Αστυνομικής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και σε κάθε εκδήλωση ή ενέργεια του Σωματείου. Συγκαλεί και διευθύνει  τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, υπογράφει μαζί με τον Ταμία τις αποδείξεις εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών, μαζί δε με τον Γενικό Γραμματέα  κάθε άλλο έγγραφο του Σωματείου και φροντίζει για την εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 13ο (12ο)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλα γενικά τα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο  14ο (13ο)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: Ο Γενικός Γραμματέας  τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., το Μητρώο  των μελών του Σωματείου, το βιβλίο πρωτοκόλλου, είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και φυλάσσει την σφραγίδα και το Αρχείο του Σωματείου. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Σωματείου. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζεται απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο ως αναπληρωτής γραμματέας.

Άρθρο 15ο  (14ο)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ: Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη όλων των συνδρομών  και από τα μέλη και από τα μη μέλη που μετέχουν στα τμήματα καθώς και του δικαιώματος εγγραφής των μελών του Σωματείου και ενεργεί τις πληρωμές των δαπανών, υπογράφων με το Πρόεδρο και τον Γραμματέα τις αντίστοιχες αποδείξεις και εντάλματα. Καταθέτει στο Υποκατάστημα της Attica Bank (Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος) στη Λιβαδειά ή σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του στην Ελλάδα,  τα μετρητά του Σωματείου και κρατάει ένα ποσόν για την αντιμετώπιση των προσφάτων δαπανών, που το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των πεντακοσίων ευρώ (500 €) (πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ). Η ανάληψη των καταθέσεων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.. Υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε τρίμηνο έκθεση της οικονομικής κατάστασης του Σωματείου και τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία Ταμείου. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ. ως αναπληρωτής ταμίας.

Άρθρο 16ο (15ο)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου αποτελεί το ανώτατο όργανο αυτού και αποφασίζει  για κάθε θέμα που δεν ανάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Άρθρο 17ο (16ο)

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται  τακτικά  μεν μια φορά το χρόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους (μήνα Ιανουάριο), έκτακτα δε μετά από απόφαση  του Δ.Σ. ή αν το ζητήσει  το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά εντάξει και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών του Σωματείου με αίτηση  του που υποβάλλεται στο Δ.Σ. και στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται  στην περίπτωση αυτή υποχρεωτικά απ’ το Δ.Σ. μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση  αδράνειας του Δ.Σ. η  Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά το τέλος του δεκαπενθημέρου αυτοδίκαια για ν’ αποφασίσει  επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

Τα μέλη του Σωματείου καλούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες όταν είναι έκτακτη. Η πρόσκληση είναι ατομική και γράφονται σ’ αυτή το έτος, ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα της συνέλευσης, τα προς συζήτηση  θέματα, αν η Συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτη, αν είναι πρώτη, δεύτερη κ.λ.π. και ο αριθμός των μελών που απαιτείται για την απαρτία  αυτής.

Εκτός των θεμάτων που γράφονται στην πρόσκληση, οποιοδήποτε θέμα προταθεί  από μέλος της Γενικής Συνέλευσης για συζήτηση, γίνεται δεκτό αν το εγκρίνει το 51% των μελών της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18ο (17ο)

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Η  Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει κανονικά, όταν παρευρίσκεται το μισό και ένας (1/2 και 1) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακά εντάξει. Αν δεν υπάρχει απαρτία γίνεται και πάλι  μετά από δέκα πέντε (15) ημέρες χωρίς νέα πρόσκληση των μελών. Βρίσκεται  δε σε απαρτία οσαδήποτε μέλη  εκ των ταμειακά εντάξει και εχόντων δικαίωμα ψήφου παρευρίσκονται.

Άρθρο19ο (18ο)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ: Η Γενική Συνέλευση σε κάθε συνεδρίασή της εκλέγει  Πρόεδρο και Γραμματέα και 3 ψηφολέκτες. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται απ’ το Γραμματέα πρακτικά, που υπογράφονται απ’ τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής, όταν δε κωλύονται ή αρνούνται τούτοι, υπογράφονται απ’ τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.

Άρθρο 20ο (19ο)

ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: Η  Γενική Συνέλευση  εποπτεύει και ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά  το Σωματείο και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Στην ετήσια Γενική τακτική  Συνέλευση το Δ.Σ. με τον Πρόεδρο και τον Ταμία αυτού υποβάλλει το προϋπολογισμό του επομένου οικονομικού έτους για έγκριση. Εκλέγει κάθε δύο χρόνια το νέο Δ.Σ. του Σωματείου, στη Γ.Σ. δε το απερχόμενο Δ.Σ. υποβάλλει έκθεση αυτών που έγιναν και έκθεση οικονομικής διαχειρίσεως και ζητά την έγκριση τους και απαλλαγή από κάθε ευθύνη. Έχει τα δικαιώματα να παύει το Δ.Σ. ή μέλος αυτού όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος και ιδιαίτερα λόγω βαρειάς παραβάσεως των καθηκόντων.

Άρθρο 21ο (20ο)

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται  με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών της. Για να παρθεί όμως απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού, διάλυση του Σωματείου και παύση του Δ.Σ. ή μέλους τούτου απαιτείται να παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά μέλη απ’ τα ταμειακά εντάξει  και εχόντων δικαίωμα ψήφου μέλη του Σωματείου και να ψηφίσουν υπέρ αυτής τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) αυτών. Για να παρθεί απόφαση για αλλαγή του σκοπού του Σωματείου απαιτείται ομοφωνία όλων των μελών  που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακά εντάξει. Η συμφωνία των απόντων που δεν μπορεί ο αριθμός τους να υπερβαίνει το  εν τρίτο (1/3) του συνόλου, μπορεί να δοθεί γραπτά με οποιοδήποτε τρόπο και ιδιαίτερα με επιστολή τηλεγράφημα κ.λ.π.. Ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες, τροποποίηση του καταστατικού, διάλυση του Σωματείου ή παύση του Δ.Σ. ή μέλους αυτού γίνεται πάντοτε μυστικά.

Άρθρο 22ο (21ο)

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ: Κάθε δεύτερο χρόνο στη Γενική Συνέλευση  διεξάγονται  αρχαιρεσίες για την ανάδειξη  νέου Δ.Σ. και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα ταμειακά εντάξει μέλη  του Σωματείου και αφού έχουν γραφτεί στο Μητρώο μελών του Σωματείου ένα (1) (εξ (6) τουλάχιστον μήνα πριν απ’ την μέρα ή για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή, πρέπει να παραδώσουν σχετική αίτηση  στον Πρόεδρο του Δ.Σ. το αργότερο πριν από σαράντα οκτώ (48) (είκοσι τέσσερις (24)) ώρες απ’ τη μέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, ενώ δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα μέλη του Σωματείου που είναι ταμειακά εντάξει και που κατάγονται από τον Ελικώνα ή έχουν συμφέροντα από τον Ελικώνα. Το ίδιο ισχύει  και σε περίπτωση επανάληψης της Γενικής Συνέλευσης για οποιοδήποτε λόγο. Με βάση τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ετοιμάζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με απόλυτη αλφαβητική σειρά των υποψηφίων, χωριστά για το Δ.Σ. τους υποψηφίους και χωριστά για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Αρχικά γράφονται  τα ονόματα για το Διοικητικό Συμβούλιο με την ένδειξη  πάνω από τα ονόματα «ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ», ακολούθως δε τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή με την ένδειξη πάνω από τα ονόματα «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ». Τα ψηφοδέλτια αυτά παραδίδει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στον Πρόεδρο της Γ.Σ. τη μέρα των αρχαιρεσιών και πριν αρχίσει η ψηφοφορία. Ο  Πρόεδρος της Γ.Σ. μονογράφει και σφραγίζει με την σφραγίδα του Σωματείου τα ψηφοδέλτια και κατόπιν τα διανέμει στους ψηφοφόρους. Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται από τους ψηφοφόρους μέσα σε αδιαφανείς φακέλους  που τους δίνει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα ψηφοδέλτια, οι φάκελοι δε φέρουν μόνο τη σφραγίδα του Σωματείου. Ψηφοδέλτια που δεν έχουν τη μονογραφή του Προέδρου και τη  σφραγίδα του Σωματείου και φάκελοι που δεν έχουν την σφραγίδα του Σωματείου είναι άκυρα. Η ψηφοφορία γίνεται από τις 10 π.μ. μέχρι 4 μ.μ.. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να  βάλει στα ψηφοδέλτια ένδεκα (11)  σταυρούς προτίμησης κατά ανώτατο όριο για τους υποψηφίους του Δ.Σ. και τρεις (3) για τους υποψηφίους της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ψηφοδέλτια στα οποία υπάρχουν σταυροί προτίμησης περισσότεροι  απ’ όσους επιτρέπεται είναι άκυρα.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγεται η κάλπη και γίνεται η διαλογή των ψήφων. Εκλεγμένοι θεωρούνται αυτοί που συγκέντρωσαν  κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Σε κάθε  περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφισαν. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και τα αποτελέσματα συντάσσονται πρακτικά που υπογράφονται  απ’ τον Πρόεδρο  και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και απ’ τους ψηφολέκτες. Η αίτηση των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται  από βεβαίωση του Ταμία του Δ.Σ. ότι ο υποψήφιος είναι ταμειακά εντάξει και βεβαίωση απ’ το Γραμματέα  ότι έχει γραφτεί στο μητρώο μελών του Σωματείου πριν από εξ (6) τουλάχιστον απ’ τη μέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Άρθρο 23ο (22ο)

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Κατά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη Δ.Σ. εκλέγεται ταυτόχρονα με τον τρόπο  που ορίζεται στο προηγούμενο  άρθρο και Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, της οποίας η θητεία  είναι επίσης για δύο χρόνια.

Άρθρο 24ο (23ο)

ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  Η Εξελεγκτική  Επιτροπή ασχολείται κύρια με τον  έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης του Σωματείου και τον τρόπο διαχείρισης της περιουσίας από το Δ.Σ.. Ο οικονομικός έλεγχος μπορεί να γίνει  απ’ την Ε.Ε. οποτεδήποτε, υπάρχουν δε στη διάθεσή της τα βιβλία του Σωματείου  που τηρούνται απ’ τον Ταμία του Δ.Σ.. Κάθε δέκα πέντε  μέρες η Ε.Ε. μπορεί να λάβει γνώση και κάθε άλλου βιβλίου που τηρείται από το Δ.Σ. (όπως το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. κ.λ.π.). Η Ε.Ε. όμως δεν έχει το δικαίωμα να κάνει υποδείξεις στο Δ.Σ. το οποίο λογοδοτεί στη Γ.Σ. των μελών του. Η Ε.Ε. τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο, όπου σημειώνεται κάθε ενέργεια αυτής και είναι υποχρεωμένη να το έχει στη διάθεσή της Γ.Σ. σε κάθε συνεδρίαση.

Άρθρο 25ο (24ο)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κάθε μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. που για οποιοδήποτε λόγο χάνει το αξίωμα του, αντικαθίσταται  με απόφαση του Δ.Σ. απ’ τον πρώτο επιλαχόντα κατά σειρά επιτυχίας.

Άρθρο 26ο (25ο)

ΕΠΑΝΕΓΓΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Μέλη του Σωματείου που διαγράφτηκαν σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού αυτού μπορούν να ξαναγραφτούν με απόφαση του Δ.Σ. μετά από αίτησή τους και αφού δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους διαγράφτηκαν.

Άρθρο 27ο (26ο)

ΣΦΡΑΦΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει κυκλικά την επωνυμία του Σωματείου και στο μέσο το έτος της ίδρυσης του. Κάθε έγγραφο για να είναι έγκυρο πρέπει να σφραγίζεται  με την σφραγίδα του Σωματείου.

Άρθρο 28ο (27ο)

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Το Σωματείο γιορτάζει την 10η του Μάη, γιορτή του Αγίου Νικολάου του Νέου.

Άρθρο 29ο (28ο)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: Κάθε ασάφεια στην ερμηνεία του Καταστατικού και ότι δεν προβλέπεται απ’ αυτό, ρυθμίζεται από την Γενική Συνέλευση  σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του νόμου περί Σωματείων.

Άρθρο 30ο (29ο)

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η περιουσία του πηγαίνει σε Φιλανθρωπικό Ίδρυμα εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει αλλιώς.

Άρθρο 31ο (30ο)

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 31 άρθρα συνολικά, συζητήθηκε και ψηφίστηκε την 8ην Ιουνίου 1975 από τους ιδρυτές και αναγνωρίστηκε με την  υπ’ αριθμόν 45/79 απόφαση του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Λεβαδείας και ακολούθως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 11/81 απόφαση του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Λεβαδείας. Με την υπ’ αριθμόν 28/7-3-1994 απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου εγκρίθηκε ομόφωνα σε νόμιμη απαρτία από τα μέλη που είχαν δικαίωμα ψήφου  σαν ταμειακά εντάξει νέα τροποποίηση.

Με την υπ’ αριθμόν ………………… απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου η οποία βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία από τα  ταμειακά εντάξει μέλη, εγκρίθηκε ομόφωνα η νέα τροποποίηση.

Προτάσεις μελών του Συλλόγου για την τροποποίηση του Καταστατικού.

1.   Επειδή για την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου και τη διάλυσή του προβλέπεται ειδική απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 99 Α.Κ), ήτοι χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών του και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και επειδή η διάταξη αυτή είναι αναγκαστικού δικαίου, δηλαδή δεν μπορεί να προβλέπεται άλλως στο Καταστατικό, επιβάλλεται η τροποποίηση του οικείου άρθρου (20) του Καταστατικού και αντί της προβλεπόμενης από το άρθρο αυτό πλειοψηφίας των 2/3 να απαιτείται η νόμιμη πλειοψηφία των 3/4.Η νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία απαιτούνται και στην τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση.


2.   Ως προς το ζήτημα της δημιουργίας Τμημάτων,για το οποίο η προηγούμενη πρότασή μας,προτείνουμε εναλλακτική προς την προηγούμενη λύση,η οποία να είναι η εξής : αντί της δημιουργίας των Τμημάτων με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,να γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,η οποία όμως να εγκρίνεται από την προσεχή μετά τη λήψη της απόφασης αυτής Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) με τη συνήθη απαρτία και πλειοφηφία.


3.  Ως προς τις προτεινόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου τροποποιήσεις έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα :
α) Ως προς την πρόταση να ορισθεί ως έδρα του Συλλόγου συγκεκριμένα το Μουσείο Αγροτικής Κληρονομιάς, να μην υιοθετηθεί διότι ιδιοκτήτης του Μουσείου είναι ο Δήμος Λεβαδέων, ο οποίος το έχει παραχωρήσει κατά χρήση στον Σύλλογο με σύμβαση αορισμένου χρόνου, η οποία ενδεχομένως να μην ανανεωθεί.


β) Η προτεινόμενη συμπλήρωση του άρθρου 4 για τα μέλη με τη φράση : καθώς και φίλοι των Ελικωνίων είναι αόριστη και αντ’ αυτής νομίζουμε ότι πρέπει να προκριθεί η προηγούμενη σχετική πρότασή μας.


γ) Συμφωνούμε με την πρόταση για την αντιμετώπιση του ζητήματος των καθυστερούντων την καταβολή της συνδρομής τους μελών.


δ) Διαφωνούμε με την πρόταση για επιβάρυνση των μελών των Τμημάτων με μηνιαία συνδρομή για τους εξής λόγους :


1) Για τα μέλη των Τμημάτων, που είναι και μέλη του Συλλόγου, η επιβολή αυτή θα συνιστά άνιση μεταχείρηση εν σχέσει με τα άλλα μέλη του Συλλόγου μη μέλη του Τμήματος,αφού ,κατά το Καταστατικό του Συλλόγου,όλα τα μέλη του έχουν την ίδια υποχρέωση, ήτοι να καταβάλουν τη συνδρομή (μία). Ο ισχυρισμός, ότι η επί πλέον συνδρομή των μελών των Τμημάτων θα είναι ανταποδοτική για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, είναι αβάσιμος, διότι οι τυχόν παρεχόμενες υπηρεσίες δεν γίνονται προς τα μέλη των Τμημάτων, αλλά προς τον Σύλλογο, αντιθέτως μάλιστα τα μέλη των Τμημάτων παρέχουν οικοκειοθελώς τις υπηρεσίες τους σ’αυτά (Τμήματα) και συνεπώς
στον Σύλλογο, στον οποίον ανήκουν τα Τμήματα !


2) Για τα μέλη των Τμημάτων μη μέλη του Συλλόγου η επιβολή της συνδρομής αυτής είναι προδήλως αδικαιολόγητη,διότι πρόκειται για επιβολή συνδομής από Σύλλογο σε μη μέλη του,για τον προεκτεθέντα δε ως άνω λόγο δεν δικαιολογείται η επιβολή της συνδρομής ως αναποδοτικής.


ε) Ως προς την πρόταση για τα καθήκοντα του Ταμία :
1) πρέπει να διαγραφεί για τους προεκτιθέμενους λόγους η φράση : και από τα μέλη και από τα μη μέλη που μετέχουν στα τμήματα.
2) Το ποσό, που θα κρατάει ο Ταμίας, είναι ασφαλώς υπερβολικό.Μπορεί να ορισθεί πολύ μικρότερο και συγκεκριμένο, λ.χ.150,00 ευρώ.


4.Τέλος,αφού λάβαμε υπόψη μας την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Γενική Συνέλευση της 20.2.2019, έχουμε να παρατηρήσουμε, ως προς τον οικονομικό απολογισμό, ότι πρέπει στην πρόσκληση να αναγράφεται συγκεκριμένα :  Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, του ισολογισμού και του προϋπολογισμού και απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλιου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.-


Λιβαδειά 22/2/2019
Κώστας Ντουρντουρέκας / Κώστας Πούλος